Prywatność

Nasza polityka prywatności

W związku ze zmianami zasad ochrony danych osobowych, wynikającymi z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku, dalej RODO, informujemy, że:

 1.  Administratorem Państwa danych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 206 r. o ochronie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu jest BRS INVEST SP. Z O.O. SP. K z siedzibą w ul. Radarowa 155, 80-298 Gdańsk
 2. Zebrane dane będą przetwarzane przez Administratora w celach realizacji usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (kontakt z klientem, podpisanie umowy, realizacja wymogów księgowo-podatkowych, ewentualne roszczenia.
 3. Dane osobowe klienta będą udostępniane lub powierzane innym odbiorcom (biuro notarialne, bank).
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda udzielona przez klienta lub ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem, oraz prawnie uzasadniony cel administratora . Art.6 ust.1 lit.a,b,f
 5. Dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji usługi lub dłuższy, jeśli jest prawnie uzasadniony (5 lat licząc od końca roku rozliczeniowego na potrzeby urzędu skarbowego, 10 lat przewidziane dla przedawnienia roszczeń).
 6. W przypadku, jeśli umowa nie zostanie z klientem zawarta, dane osobowe zostaną trwale usunięte z bazy danych.
 7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do podjęcia działań mających na celu zawarcie umowy i/lub zapewnienia realizacji zapisów i postanowień umowy między stronami.
 8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie. Sprzeciw wobec przetwarzania danych jest równoznaczny z zaprzestaniem realizacji zapisów i postanowień umowy między stronami.
 10. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
 11. Przysługuje Państwu prawo do bycia zapomnianymi oraz do przeniesienia swoich danych.
 12. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art.22 ust 1 i 4).
 13. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia warunków, o których mowa powyżej lub przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.